kacia elem

ELEM MESHAGE'A - Sarit Hadad ...
Hu halach achareiha elem meshage'a hi ratz'tah taba'at ba'al zeh or hi yoda'at... Eich she'hu noge'a olam otzer lereg'a ad shvil hachalav telech hi acharav Bein kol hasimta'ot bein kol...
aleiha elem meshage'a shnei kochavim inu yare'ach leraglav Hamishpachah hech'rimah gam ha'aba gam ha'ima barchu hem Florentina lagur me'al hacantina Bein kol hasimta'ot... Tamid osi...

Mais Ouvidas» Ver Todos